Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden & copyright

Het laboratorium CMP doet zijn uiterste inspanningen om steeds een uitstekende service en correcte resultaten te geven. De resultaten van routinetesten zijn normaal uiterlijk binnen de 24 uur beschikbaar.

Het is echter belangrijk steeds voor ogen te houden dat een medisch laboratoriumrapport geen alleenstaand document is. Het dient steeds door een bevoegd persoon, huisarts of specialist, beoordeeld te worden. In geval van twijfel of discussie kan deze steeds op de hulp van de specialisten in de klinische biologie van het laboratorium beroep doen, voor bijkomend overleg of de nodige bijkomende testen: hertestingen of complementaire testen.

Wees voldoende voorzichtig met zogenaamde getrapte aanvragen: sommige analyses (zoals hematologie en andere cellulaire analyses) dienen te gebeuren op een vers staal. Ook een bewaard serumstaal kan in principe slechts eenmalig ontdooid worden. Bij kleine staalrestjes is er speciaal steeds een risico op artefacten tengevolge van uitdamping, denaturatie of bacteriële contaminatie van het staal.

Het afgedrukte volledige laboratoriumrapport is het enige geldige document. Men dient er onder meer van bewust te zijn dat CMP, ondanks alle inspanningen, geen volle verantwoordelijkheid kan nemen voor elektronische rapporten, o.a. gezien de leesbaarheid en correctheid ervan mede beïnvloed wordt door de hardware en software (versies !) waarmee ze bij de eindgebruiker worden opgeladen of bekeken. De ervaring leert dat ook bij gefaxte rapporten de leesbaarheid niet altijd kan gegarandeerd worden.

Van bij de ontvangst neemt het laboratorium CMP alle voorzorgen voor een goede behandeling van het staal, mede in functie van de daarop gevraagde analyses.

CMP is niet aansprakelijk voor de correctheid van de informatie (zoals patiëntidentificatie) die zij ontvangt.

Gezien de medische context en de eventuele complexiteit om een correct staal te bekomen, doet CMP zijn uiterste best om ook van niet goed geïdentificeerde stalen of stalen die het laboratorium in suboptimale toestand bereiken resultaten te verschaffen, uiteraard in dergelijk geval vaak met de vermelding van het noodzakelijke voorbehoud.

Het voor een staalafname gebruikte recipiënt kan de uiteindelijke kwaliteit van het resultaat in grote mate beïvloeden. Het is daarom belangrijk om zich voorafgaand aan de staalname te vergewissen dat men beschikt over het voor bedoelde analyse(s) geschikte afnamemateriaal en tevens te verifiëren dat de vervaldatum ervan niet is overschreden.

CMP is niet aansprakelijk voor de staalafnames of tussentijdse staalbewaring die niet door haar diensten zelf zijn verricht. Als CMP twijfelt aan de kwaliteit van het staal, bijvoorbeeld tengevolge van pre-analytische problemen ook zonder dat CMP bij de afname ervan betrokken zou zijn geweest, zal dit op het laboratoriumrapport vermeld worden.

Het is gebruikelijk dat bij een laboratoriumrapport referentiewaarden en eenheden van uitdrukking worden vermeld en dat eventueel daarvan afwijkende resultaten worden aangeduid. Dit is in feite een heel complexe materie die aan continue evolutie onderhevig is. In principe gelden de referentiewaarden op het rapport als de correcte actuele referentiewaarden.

Als basisreferentiewaarden worden uiteraard steeds referentiewaarden voor gezonde volwassen personen gebruikt. Indien beschikbaar en vereist, worden referentiewaarden zo mogelijk aangepast volgens andere variabelen zoals leeftijd. Inzonderheid i.v.m. pediatrische stalen of stalen afgenomen bij hoge leeftijd dient men in dit verband steeds de nodige deskundige voorzichtigheid bij de interpretatie te hanteren.

Nota i.v.m. de site www.CMPlab.be:

Eventuele tarieven die op deze website worden weergegeven zijn louter indicatief en onder voorbehoud, onder meer door de extreme complexiteit en de veelvuldige aanpassingen van de RIZIV-nomenclatuur.

De medische informatie die u in deze site vindt dient eveneens in haar juiste context geïnterpreteerd te worden. Patiënten met vragen daaromtrent raadplegen best hun behandelende arts.

Copyright:

De gegevens op deze site www.CMPlab.be zijn beschermd door copyright (G. De Groote, 9000 Gent). Zij kunnen vrij gebruikt worden voor educatieve doeleinden mits correcte verwijzing. Wij wensen ook de rechten van anderen te respecteren. De informatie op deze site bestaat in principe uit eigen of vrij beschikbaar materiaal. Mocht u toch menen dat uw rechten geschonden worden, gelieve dit te laten weten (info@cmplab.be) zodat de gepaste maatregelen kunnen genomen worden, zoals een rechtmatige verwijzing of verwijdering van het betrokken materiaal.

Copyright:

Data on the site www.cmplab.be are protected by copyright. Free use of the material present is allowed for educational purposes only, but requires a correct referral. It is our intention to respect the copyright of others. The material present on this site consists of own private or unprotected material. In case you consider your rights are not respected, we welcome your comments (info@CMPlab.be) so that we can take appropriate measures such as adding necessary references or elimination of the data involved.

Privacybeleid

CMP stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt. lees meer.

Cookie beleid

Om onze websites beter af te kunnen stemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt CMP gebruik van cookies, lees meer.

  • CMP

    Hoogtechnologisch medisch laboratorium

  • Meer dan 1500 verschillende testen op stalen

  •  

  • Van routineonderzoek tot uiterst gespecialiseerde bepalingen